Opleiding tot Jungiaans Psychoanalyticus

De opleiding Jungiaanse Psychoanalyse is tegelijk theoretisch en klinisch. In een eerste fase volgen aspiranten enkel het theoretische curriculum. Kandidaat-leden nemen deel zowel aan het theoretische als aan het klinische gedeelte.

De theoretische vorming omvat 2 delen:

 • de opleidingsseminaries in Brussel; 1 woensdagavond per maand van 20:00 tot 22:00 u.  Het programma wordt jaarlijks bekendgemaakt.
 • de 'Jung'leesgroep in Laarne; 1 woensdagavond per maand van 20:00 tot 22:00u.


De klinische vorming is voorbehouden voor kandidaat-leden die onder de supervisie van 2 didactici van de BSJP psychoanalyse en psychotherapie kunnen uitoefenen. Het aantal supervisie uren bedraagt minimum 150 uren, gespreid over tenminste 2 jaar. De kandidaten moeten minstens 180 uren analytisch werk met patienten kunnen voorleggen.

De permanente vorming is bedoeld voor leden en kandidaat-leden. Op dit ogenblik zijn er 2 lees-en discussiegroepen (franstalig - meertalig) die beide 1 woensdagavond per maand samenkomen rond hedendaagse en ook klassieke psychoanalytische topics, artikels of boeken.

Postuleren voor het statuut van aspirant en/of kandidaat-lid dient schriftelijk te gebeuren, tussen 1 september en 31 oktober, gericht aan de Voorzitter van de BSJP.

De toelatingsvoorwaarden voor aspiranten zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement zijn:

 • een voldoende lang engagement in een persoonlijke analyse; andere psychotherapeutische ervaringen kunnen in aanmerking genomen worden: het opleidingscomité zal dit beoordelen. 
 • een schriftelijke akkoordverklaring met de statuten, het huishoudelijk reglement en de ethische code van BSJP;
 • een ontmoeting met 3 leden van het opleidingscomite van de BSJP vòòr 30 november. Deze ontmoetingen worden gehonoreerd.


De toelatingsvoorwaarden voor kandidaat-leden zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement zijn:

 • een engagement van minimum 240 sessies in een persoonlijke analyse;
 • houder zijn van een universitair diploma ( geneeskunde, psychologie of equivalent) en bewijs kunnen leveren van klinische en psychiatrische opleiding en ervaring;
 • actief deel genomen hebben als aspirant in het theoretisch opleidingsprogramma gedurende de voorbije 2 jaar;
 • voldoende theoretische kennis bezitten op het gebied van de analytische psychologie en de psychoanalyse;
 • op een doorleefde manier kunnen spreken over zijn/haar eigen analyse, over de evolutie van interne conflicten;
 • beschikken over de nodige kwaliteiten om, onder supervisie van didactici van de BSJP, het analytisch werk met patienten aan te vatten;

 • een gesprek met 3 leden van het opleidingscomite ( uitgezonderd de eigen analytici) vòòr 30 november. Deze ontmoetingen worden gehonoreerd.
 • Het opleidingscomite evalueert de kandidaturen en brengt advies uit aan de algemene vergadering die uiteindelijk over de toelating beslist.

Meer informatie over de opleidingsvoorwaarden kunt u bekomen bij

Jan Tilley
Bosstraat 12, 9255 Buggenhout
00 32 (0)5 233 76 20
E-mail: jan.tilley@skynet.be