Ethische Commissie

De ethische commissie van de Belgische School voor Jungiaanse Psychoanalyse is samengesteld uit drie, door de algemene vergadering verkozen, leden.
Zij komt samen om de eventuele klachten, tegen leden of kandidaat-leden die analyse uitoefenen onder supervisie van de vereniging, te onderzoeken. Zij kan eveneens geconsulteerd worden om vragen die betrekking hebben op ethische kwesties over de analytische praktijk te behandelen.

Het huishoudelijk reglement van de vereniging bepaalt de ethische commissie als volgt:

3.2. ETHISCHE COMMISSIE

3.2.1. WERKING

3.2.1.1. De ethische commissie staat ter beschikking van ieder lid dat wenst te spreken over een ethisch probleem dat hem alleen betreft. Dergelijk initiatief wordt geheim gehouden.

3.2.1.2. De ethische commissie is belast met het ontvangen van elke klacht betreffende het niet-respecteren van de deontologische code, en met het onderzoeken ervan, rekening houdend met beide partijen. Op deze basis komt het haar toe te oordelen of het bij dit onderzoek kan blijven, onder haar verantwoordelijkheid alleen.

3.2.1.3. De ethische commissie is bevoegd om kleinere sancties uit te spreken. Grotere sancties zullen voorgesteld worden aan het uitgebreid bureau (ethische commissie en raad van beheer). Ze zullen voorlopig van kracht zijn en onderworpen worden aan de eerstvolgende algemene vergadering die ze kan bekrachtigen.

3.2.1.4. De kleinere sancties zijn:
• de waarschuwing;
• de blaam;
• herstellende maatregelen;
• probatie-maatregelen voor een beperkte duur;

3.2.1.5. De grotere sancties zijn:
• de tijdelijke opheffing uit een functie of uit de School;
• de uitsluiting.

3.2.1.6. De ethische commissie is gemachtigd om aan de School voorstellen te doen die ze noodzakelijk acht op ethisch gebied.

3.2.2. SAMENSTELLING

3.2.2.1. De ethische commissie bestaat uit drie leden die minstens vijf jaar lid zijn van de B.S.J.P.
Ze worden verkozen door de algemene vergadering (bij eenvoudige meerderheid) en zijn voor één derde vernieuwbaar om de twee jaar.
Hun mandaat is tweemaal hernieuwbaar. De algemene vergadering zal bovendien drie plaatsvervangers aanduiden.
De kandidaturen en hernieuwingen van het mandaat moeten bij de Voorzitter ingediend worden tenminste 15 dagen vóór de algemene vergadering. De kandidaturen en hernieuwingen van het mandaat kunnen echter uitzonderlijk tijdens de algemene vergadering worden ingediend wanneer het aantal leden in de ethische commissie onvoldoende zou zijn na de stemming over de eventuele reeds ingediende kandidaturen.

3.2.3. LEDEN VAN DE ETHISCHE COMMISSIE:

Jos de Vogelaer 1 rue du Moulin
BE - 1357 Hélécine
josdevogelaer@skynet.be
00 32 (0) 19 65 73 73
     
Milène Baron 5 rue du Buis
BE -1170 Bruxelles
milene.baron@gmail.com
00 32 (0) 2 375 49 91
 

 
Roland Schols 20 rue Victor Oudart
BE - 1030 Bruxelles
roland.schols@skynet.be
00 32 (0) 2 734 20 47
     
Vervangende leden:
     
Walter De Clercq 17A Osylei
BE - 2640 Mortsel
     
Marie-Anne Smet 14 Verbindingslaan
BE-1060 Brussel
     
Bruno Verplaetse 34 De Croixlaan
BE - 1910 Berg